Lutvo Sporišević

prof. dr. sc., dr. med., spec. pedijatrije

Pošalji poruku
Saznaj više
lutvo-sporisevic

O meni

lines

Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Sarajevu, 1989. godine diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Sarajevu kao jedan od najboljih studenata. U razdoblju 1989.-1990. obavio sam pripravnički staž na Klinici za dječje bolesti Univerzitetskog medicinskog centra Sarajevo (UMC) - zaposlenik Klinike za dječje bolesti. Od 1990. do 1992. radio sam na Ortopedskoj klinici UMC-a - liječnik sekundarac. Slijede daljnji radni angažmani - Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS) od 1992. do 1999. (specijalizantski staž iz pedijatrije, specijalistički ispit iz pedijatrije položio 1997. godine, specijalist pedijatrije), Zavod za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo od 1999. do 2011. (specijalist pedijatrije i šef pedijatrijske službe), Pedijatrijska klinika KCUS-a - siječanj/januar do studeni/novembar 2012. (specijalist pedijatrije) i Dom zdravlja Kantona Sarajevo - prosinac/decembar 2012. do danas (specijalist pedijatrije i voditelj Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost).

Magistarsku tezu pod naslovom „Ultrazvučna dijagnostika razvojnog poremećaja kuka u dojenčadi do šestog mjeseca starosti“ na Medicinskom fakultetu u Sarajevu odbranio sam 2003. godine i stekao akademski stupanj magistra medicinskih znanosti/nauka. Doktorsku tezu pod naslovom „Značaj skrininga kardiovaskularnih riziko-faktora u školske djece u prevenciji aterosklerotske kardiovaskularne bolesti“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio sam 2013. godine i stekao akademski stupanj doktora medicinskih znanosti/nauka.

Bibliografija

lines

Aterosklerotska kardiovaskularna bolest - pedijatrijski izazov

Radovi

lines
  • KVALIFIKACIJSKI RADOVI
  • OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA
  • OSTALI OBJAVLJENI RADOVI U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA
  • KONGRESNA PRIOPĆENJA (ZBORNIK SAŽETAKA) U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA
  • KONGRESNA PRIOPĆENJA (ZBORNIK SAŽETAKA) U NEINDEKSIRANIM ČASOPISIMA
  • OSTALI RADOVI (E-IZVOR)
  • UČEŠĆE/SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA
  • RECENZIJE
  • POZVANA PREDAVANJA
  • NASTAVNI TEKST